you're reading...
Aardbevingen, Geïnduceerde Seismiciteit, Geologie & Maatschappij, Groningen, wetenschapscommunicatie

Groningse kakofonie

Groningen heeft nu zijn Nationaal Coördinator, een samenwerkingsverband onder leiding van de heer Hans Alders, dat de opdracht gekregen heeft om de veiligheid en leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Maar waar de Groningers meer dan ooit nood aan hebben, is een Science Outreach Officer, een onafhankelijke aardbevingsdeskundige of team van deskundigen, die instaat voor een eenduidige en correcte wetenschapscommunicatie rond de aardbevingsproblematiek.

Er is niets mis met de wetenschap!

Er is niets mis met het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt rond de aardbevingsproblematiek in Groningen. Er is geen “technisch-wetenschappelijke controverse” zoals de adviescommissie “Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen” (Commissie Meijdam) stipuleert in haar eerste advies van juni 2015. De Commissie Meijdam komt tot deze overtuiging omdat de verschillende onderzoeken elkaar zogezegd tegenspreken en enkel grote onzekerheidsmarges laten zien. Hieruit besluit de commissie dat moet worden afgestapt van de technisch modelmatige benadering van de aardbevingsproblematiek en dat enkel nog de feitelijke metingen richtinggevend zouden moeten zijn voor beleidskeuzes.

Dit is natuurlijk een aanfluiting van de algemeen gangbare aardbevingswetenschappelijke methodiek. In tegenstelling tot wat de commissie concludeert, moet er niet minder maar net meer gewerkt worden met modelmatige benaderingen in het Groningse aardbevingsvraagstuk. Net omwille van de onzekerheden, trouwens inherent aan de aardbevingswetenschap, moet men beleid juist veel meer steunen op scenariogebaseerde simulaties. Stel u maar eens voor dat ze in Californië het advies van de commissie Meijdam zouden volgen bij het uittekenen van hun aardbevingsrisicomanagement en dit enkel zouden baseren op de feitelijke metingen.

Neen, in Californië is het beleid rond aardbevingsveiligheid – bijvoorbeeld ‘Resilience by Design’ (2014) voor de stad Los Angeles –  net gebaseerd op aardbevingsmodellen, verankerd in de wetenschappelijke kennis over de actieve breuken dat het resultaat is van decennia onderzoek. In ShakeOut Scenario Simulations (zie Southern California ShakeOut) wordt nagegaan wat de impact zou kunnen zijn van een hypothetische aardbeving met een bepaalde magnitude en aardbevingshaard op een van de vele actieve breuken. Met deze simulaties gaan de overheden aan de slag om de mogelijke impact van een dergelijke aardbeving zoveel mogelijk te verkleinen (‘risk mitigation’). Op basis van deze modellen worden inschattingen gemaakt over de veiligheidstatus van gebouwen en beslissingen genomen over het al of niet verstevigen van gebouwen. Steunend op deze modellen, gaan hulpdiensten aan de slag bij het uittekenen van de noodplannen in het geval een dergelijke aardbeving toeslaat. De simulaties dienen bovendien om de inwoners bewust te maken van en voor te bereiden op het onvermijdelijke. Maar om tot deze resultaten te komen, is jarenlange interactie nodig tussen wetenschap en politiek. Hoe dit proces tot stand gekomen is, wordt heel mooi beschreven door Lucile M. Jones, de earthquake lady van de USGS, in haar opiniestuk Resilience by Design: Bringing Science to Policy Makers (Seismological Research Letters (2015) 86, 525-532). Verplichte lectuur voor alle beleidspersonen in het Groningse aardbevingsdossier!

Kakofonie

Wat er wel volledig fout loopt in Groningen, is de manier waarop er omgesprongen wordt met de wetenschappelijke resultaten, inderdaad vol met onzekerheden en schijnbaar tegenstrijdige interpretaties. Er wordt echt een loopje genomen met de wetenschap met een ware kakofonie tot gevolg. Zelfverklaarde deskundigen, niet gehinderd door enige up-to-date kennis over aardbevingsgeologie, produceren rapporten die wetenschappelijk nergens op slaan (bv. Aardbevingen in Groningen – J. Hagoort). Maar deze halen wel de media en beginnen een eigen leven te leiden (bv. Nog 1100 aardbevingen te gaan – Dagblad van het Noorden, 4 april 2015; Lichtere beving goed nieuws voor Groningen – Dagblad van het Noorden, 3 oktober 2015). Amateurdeskundigen in actiegroepen pluizen alle rapporten, publicaties en documenten tot in het kleinste detail uit, pakken uit met hun zogenaamde “kennis” (bv. Onder Groningen), maar slaan de wetenschappelijke bal vaak ook totaal mis. Ook zij sturen hun, vaak foute, conclusies de wereld in, zich ook bezondigend aan cherry picking, een klassieke techniek om de wetenschap voor de kar te spannen van het eigen grote gelijk. Ook de politiek doet de wetenschap geen dienst. Ook zij bezondigen zich aan cherry picking, maar zaaien ook en vooral – bewust of onbewust – veel twijfel door vaak onzekerheden te verdoezelen met de dooddoener dat nog meer onderzoek nodig is. Dit versterkt alleen maar de antiwetenschappelijke stemming onder de Groningers. Maar uiteindelijk hebben ook de wetenschappers zelf boter op het hoofd. Transparantie van meetgegevens is goed (zie bv. NAM Platform Feiten & Cijfers), maar daar mag het niet bij blijven. Net door al die feitelijke meetgegevens vrij te geven, krijgen de zelfverklaarde deskundigen vrij spel om “hun ding te doen”. De wetenschappelijke resultaten moeten geduid worden, de onzekerheden gekaderd. En dit kan alleen maar door deskundigen. De wetenschappers moeten eerlijk zijn door duidelijk te maken wat ze weten, maar vooral wat ze niet weten. En de betrokken wetenschappers moeten hun stem laten horen wanneer hun wetenschappelijke resultaten “misbruikt” worden. Een verhelderend voorbeeld hiervan is de totaal foute wijze waarop een probabilistische simulatie in de wetenschappelijke publicatie A seismological model for earthquakes induuced by fluid extraction from a subsurface reservoir (Bourne et al. 2014, Journal of Geophysical Research. Solid Earth) geïnterpreteerd werd in de media (bv. Aardbeving sterker door leger gasveld – Algemeen Dagblad, 24 februari 2015), wat dan vervolgens overgenomen werd door de actiegroepen als vaststaand feit. Bij mijn weten hebben de betrokken wetenschappers hierop nooit gereageerd.

Science Outreach Officer

Waar Groningen nu dan ook dringend nood aan heeft, is één enkele, onafhankelijke science outreach officer, die een einde kan maken aan deze kakofonie. Deze “echte” aardbevingsdeskundige, of team van deskundigen, moet los staan van het lopende wetenschappelijke onderzoek door de NAM, TNO, KNMI, en allerhande studiebureaus, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Deze deskundige analyseert en synthetiseert alle wetenschappelijke resultaten om zo een stand van zaken op te maken van de huidige kennis rond de aardbevingsproblematiek in Groningen. Door hierover transparant, maar ook en vooral correct, te communiceren, wordt dan voor iedereen duidelijk waarom er zoveel onzekerheden zijn, inherent aan aardbevingsonderzoek, waarom er zoveel schijnbaar tegenstrijdige wetenschappelijke interpretaties zijn, inherent aan de zeer beperkte set van feitelijke waarnemingen. Deze deskundige moet veerder het – enige – aanspreekpunt zijn als het gaat over de wetenschap, voor de Groningers die met vragen zitten, ook zelfs voor actiegroepen om aan de slag te kunnen gaan met correcte wetenschappelijke informatie, maar ook en vooral voor de lokale, regionale en nationale overheden, om hun beleidsbeslissingen rond aardbevingsveiligheid echt te steunen op een onafhankelijke en objectieve analyse van de voorhanden zijnde wetenschappelijke kennis (zie bv.  ‘Resilience by Design’). En uiteindelijk dient deze deskundige vanuit de objectieve en onafhankelijke analyse van de wetenschappelijke kennis, ook het lopende onderzoek kritisch te evalueren en te adviseren om het onderzoek zonodig bij te sturen om zo beleidsrelevante informatie te kunnen leveren rond aardbevingsveiligheid.

Alleen zo kan een einde gemaakt worden aan de kakofonie, die nu het hele Groningse aardbevingsdossier vertroebelt. Eenduidige wetenschapscommunicatie is een essentiële stap op weg naar enig herstel van vertrouwen, een vertrouwen dat voor het ogenblik ver zoek is.

Discussion

5 thoughts on “Groningse kakofonie

 1. De oproep in het artikel is duidelijk: ‘Welke echte(dus onafhankelijke) wetenschapper durft zijn nek uit te steken in plaats van zijn kop in het zand te houden.’ Mijn vermoeden is, dat er geen enkele wetenschapper (of team) instapt op deze behoefte, gewoon omdat er wetenschappelijk niet zoveel te ‘halen’ valt rondom de gaswinning en aardbevingsproblematiek. Het kon weleens zo zijn dat de onafhankelijke wetenschap al blijft steken in de eerste fase van het onderzoek: ‘Is deze problematiek wel onderzoekbaar?’ Ik vermoed dat de kakafonie die nu is ontstaan de feitelijke situatie ten aanzien van de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek perfect weergeeft. Wat Hagoort doet, is teruggrijpen op wat feitelijk gemeten is, zonder in speculatie te vervallen via modelmatige aannames rondom de — unieke — bevingen hier in Groningen. Er is naar mijn naïeve mening nog geen enkele basis om op grond van de empirische data tot nu toe over te gaan op enige speculatie in de vorm van een model. Maar goed, laat de wetenschapper maar opstaan die in dit gat wil duiken. Ik vermoed: ‘Hij/zij komt van een koude kermis terug vanwege het totaal onvoorspelbare gevolg van het laten trillen van de blubber waar we op wonen.

  Like

  Posted by Giedi Rietveld | October 4, 2015, 8:10 am
 2. Reblogged this on Geoneer.

  Like

  Posted by Geoneer | October 3, 2015, 10:54 pm

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: 5 jaar na Huizinge … er is ook goed nieuws! | EarthlyMatters - August 17, 2017

 2. Pingback: De Mmax van Groningen | EarthlyMatters - August 12, 2016

 3. Pingback: Kakofonie van pseudowetenschap doet Groningen beven - Koppen Krant - October 8, 2015

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow EarthlyMatters on WordPress.com
%d bloggers like this: