Geology & Society (in Dutch)

Op deze pagina zijn gepubliceerde opiniestukken verzameld die betrekking hebben op mijn visie over maatschappelijke probleemstellingen die toch in relatie staan met de geologie.


Wie een ander klimaatbeleid voorstelt, is nog geen ontkenner
(gepubliceerd op 10 april 2021 in De Standaard; pdf)

Alternatieve klimaatoplossingen wegzetten als ­‘wetenschapsontkenning’ is niet ­alleen misbruik maken van de term, schrijven Maarten Boudry en ­Manuel Sintubin. Het kan de ­klimaatzaak ook schaden.

Nagenoeg elke wetenschapstak krijgt af te rekenen met pseudowetenschap of wetenschapsontkenning. Creationisten vallen de evolutietheorie aan, alternatieve genezers hebben het niet begrepen op de ziektekiemenleer, astrologen wedijveren met astronomie, parapsychologen proberen een plaatsje te veroveren in de psychologie. En elke bekende natuurkundige ontvangt geregeld epistels van miskende genieën die zich verbeelden dat ze Albert Einstein of Niels Bohr weerlegd hebben.

Ook klimatologen kunnen daarvan meespreken. Tot op vandaag verzetten mensen zich hardnekkig tegen bevindingen waarover al minstens twee decennia een brede wetenschappelijke consensus bestaat: het klimaat warmt razendsnel op, de menselijke uitstoot van broeikasgassen is daarvan de voornaamste oorzaak en die opwarming heeft allerlei schadelijke gevolgen voor mens en natuur.

Net zoals bij creationisme, is klimaatontkenning grotendeels ideologisch gedreven. Decennialang sponsorde de fossiele industrie allerlei denktanks van ‘twijfelzaaiers’, die eerst volhielden dat het klimaat niet opwarmt, daarna dat het niet aan de mens lag, en ten slotte dat het toch niets was om van wakker te liggen. Daarnaast zitten er ook gewoon hardleerse contrarians tussen, die aan dezelfde zelfoverschatting lijden als lieden die de relativiteitstheorie willen ‘weerleggen’: de ijdele gedachte dat je het beter weet dan alle verzamelde klimatologen.

Pseudowetenschap en wetenschapsontkenning zijn nuttige concepten, maar het zijn ook krachttermen waarmee je zorgvuldig moet omspringen. In zijn opiniestuk (DS 7 april) schrijft Pieter Boussemaere dat de oude klimaatontkenning heeft plaatsgemaakt voor ‘soft denial’, of zachte ontkenning. Maar zijn nieuwe definitie is zo omvattend dat ze zowat iedereen insluit die het met Boussemaere oneens is: zowel zij die het klimaatprobleem ‘bagatelliseren’ als zij die het ‘overdrijven’, zowel wie ‘afleidt’ als wie ‘surft op wanhoop’.

Bizar genoeg rekent Boussemaere ook iedereen die andere oplossingen voorstelt, zoals kernenergie of geo-engineering, tot de ‘ontkenningsindustrie’. Dat is een misbruik van de term. Wetenschap beschrijft de werkelijkheid, maar ze schrijft niet voor wat we moeten doen. Ze levert een diagnose, geen remedie. Over de diagnose zijn Boussemaere en wij het roerend eens, zoals elke redelijke persoon in dit debat: het klimaat warmt op, het ligt aan de mens, en dat is zorgelijk. Ook over het einddoel, namelijk het tijdig bereiken van nuluitstoot, zijn we het eens. Alleen over de remedie verschillen we (deels) van mening.

Tegenstrevers wegzetten als ontkenners is makkelijk, en dat spelletje kan een ander ook spelen. In tegenstelling tot wat Boussemaere beweert, verstoren windmolenparken wel degelijk veel wilde natuur (door hun lage vermogensdichtheid), kennen ook zonnepanelen milieurisico’s (zoals lekkend cadmium en andere toxische metalen), en zijn er wel degelijk wereldvermaarde energie-experts die voor kernenergie pleiten (zoals Jesse Jenkins van Princeton). Zelfs de Verenigde Naties noemen kernenergie onmisbaar voor globale duurzame ontwikkeling. Zullen we Boussemaere dan ook als ‘ontkenner’ wegzetten, omdat hij milieuschade ‘bagatelliseert’ en ‘afleidt’ van de nadelen van hernieuwbare energie? Zo is het makkelijk, maar dat spelletje spelen we liever niet mee.

Boussemaere heeft volkomen gelijk dat ‘elke vermeden hoeveelheid koolstof bijkomende schade voorkomt’. Precies daarom vinden wij het onbegrijpelijk dat België nodeloos nieuwe gascentrales wil bijbouwen om zijn CO2-vrije kerncentrales te vervangen, zich daarbij verschuilend achter de broekzak-vestzaklogica van de Europese emissiehandel (‘Iemand anders zal onze uitstoot elders wel compenseren’). Als elke CO2-molecule telt, dan bouw je geen nieuwe fossiele infrastructuur die nog decennia moet stoken om te renderen.

De inflatie van de term ‘wetenschapsontkenning’ kadert in een schadelijke tendens in de groene beweging, waarbij een steeds engdenkender orthodoxie over klimaatremedies als enige ‘juiste’ positie in het debat geldt: alleen zon en wind, geen kernenergie, geen koolstofcaptatie, en zeker geen geo-engineering.

Die inflatie is niet onschuldig. De echte klimaatontkenners zijn de lachende derde die profiteert van de verwarring. Bovendien versterkt een dogmatische visie op klimaatbeleid de indruk dat klimaatactivisten ideologische scherpslijpers zijn die het klimaat als voorwendsel gebruiken om hun politieke agenda door te drukken. Dat is spijtig, want onterecht. Klimaatopwarming wordt de grootste uitdaging van de eeuw. Daarbij strekt pragmatisme tot aanbeveling, want er bestaan geen mirakeloplossingen. We kunnen ons niet veroorloven om een resem remedies bij voorbaat af te schieten. Met wetenschapsontkenning, zacht of hard, heeft dat niets te maken.


We zijn als goden
(gepubliceerd op 16 december 2020 in De Standaard; pdf)

De mens is nu een geologische kracht die de toekomst van de planeet mee bepaalt. We hoeven ons daar niet voor te schamen. De vraag is of we onze verantwoordelijkheid nemen.

Alle spullen die de mens gemaakt heeft – de antropogene massa – wegen nu samen meer dan alle leven op aarde – de biomassa. Een studie in Nature toont aan dat het kantelpunt in 2020 wordt bereikt. Het is alweer een bewijs dat we een nieuw tijdperk zijn binnen getreden, dat van de mens of het antropoceen.

Die antropogene massa is het resultaat van ons sociaal-economische metabolisme, waarbij we vooral gesteenten en mineralen uit ondiepe geologische afzettingen omzetten in sociaal-economisch ‘nuttige’ structuren, zoals gebouwen en infrastructuur. Het grootste deel van die antropogene massa bestaat uit beton en aggregaten, slechts een vijfde uit asfalt, glas, metalen, plastic en andere materialen. De totale antropogene massa (droog gewogen) wordt nu geschat op 1,1 teraton (ofwel ongeveer duizend miljard ton), wat overeenkomt met de totale levende biomassa.

Die antropogene massa behelst bovendien alleen het ‘nuttige’ materiaal, niet de afbraakproducten of al het verplaatste gesteente bij het delven van de ‘nuttige’ grondstoffen. In gewicht overklassen gebouwen en infrastructuur vandaag bomen en struiken. Plastic weegt meer dan alle levende dieren. En dat terwijl de mens zelf slechts 0,01 procent uitmaakt van de totale levende biomassa. 120 jaar geleden maakte de antropogene massa slechts 3 procent uit van de biomassa. Terwijl de levende biomassa ongeveer gelijk gebleven is, is de antropogene massa exponentieel gegroeid, het gevolg van wat we de ‘Grote Versnelling’ noemen, de grote sprong voorwaarts die de mensheid in de tweede helft van de 20ste eeuw heeft doorgemaakt.

Twijfel is niet meer mogelijk. De mens laat een onuitwisbare stempel achter op de geosfeer, atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer. Hoe de planeet aarde er in de toekomst zal uitzien, ligt nu meer dan ooit mee in handen van de mens. Net als de zon, platentektoniek, gletsjers en rivieren, is de mens ontegensprekelijk een geologische kracht geworden. Moeten we ons schamen? Moeten we het boetekleed aantrekken en vergiffenis vragen aan Moeder Aarde? Moeten we ons schuldig voelen?

Absoluut niet. Als deel van de planeetvormende biosfeer treden wij in de voetsporen van illustere voorgangers, die vanaf het prille begin van de aardse geschiedenis meegeschreven hebben aan het levensverhaal van onze planeet. En gelukkig maar, want anders waren wij er niet geweest en was de aarde hetzelfde lot beschoren geweest als onze zusterplaneet Venus.

Neem de blauwwieren: meer dan twee miljard jaar geleden pompten die een toxisch gas de atmosfeer in – het afvalproduct van de nieuwe vorm van metabolisme die ze hadden ‘uitgevonden’, met name fotosynthese. Dat toxische gas is zuurstof. De anaerobe wereld van toen viel ten prooi aan wellicht de grootste milieuramp die onze planeet ooit gekend heeft. Maar geen blauwwier dat daarvan wakker heeft gelegen. Die catastrofale zuurstofcrisis opende ook nieuwe evolutionaire paden, die uiteindelijk tot het ontstaan van onze soort zouden leiden.

Als geologische kracht drukt de mens nu ook een onuitwisbare stempel op de planeet en schrijven we mee aan een nieuw verhaal in de aardse – zelfs kosmische – geschiedenis, zo’n twee miljard jaar na de blauwwieren. Alleen is er één groot verschil tussen mens en blauwwieren. Door onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid begrijpen wij de aardse systemen. Zo weten we heel goed wat de gevolgen kunnen zijn van onze handelingen. Wij zijn ons dan ook heel bewust wat de toekomst mogelijk brengen zal, voor mens en planeet.

In tegenstelling tot de blauwwieren hebben wij een keuze. Wij kunnen net als de blauwwieren gewoon verder doen zoals we bezig waren – après nous, le déluge. Dat zou ontzettend dom zijn, aangezien wij dan hoogstwaarschijnlijk zelf het eerste slachtoffer dreigen te worden van onze hoogmoed. We kunnen ons vernuft ook maximaal inzetten om mee een positieve toekomst te schrijven voor mens en planeet. In dat opzicht moeten we meer dan ooit geloven in ons eigen kunnen, in tegenstelling tot wat hoogleraar Paul Verhaeghe postuleert in zijn opiniestuk (DS 7 december).

Onze plaats in het aardse verhaal is niet meer dezelfde al die van onze voorouders. Of we dat nu graag hebben of niet, het wordt tijd dat we ons bewust worden van onze nieuwe rol, niet buiten of boven de natuur, nog steeds midden in de natuur. De mens kan inderdaad niet zonder de natuur, zoals Verhaeghe concludeert, maar in dit nieuwe tijdperk kan de natuur misschien ook niet meer zonder ons.

Net doordat wij een geologische kracht zijn die mee de toekomst van onze planeet bepaalt, rust er een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Als rentmeesters moeten we nu waken over het behoud van dit unieke kosmische experiment dat planeet aarde is. Wij, en alleen wij, hebben de sleutels in handen om van het tijdperk van de mens, het antropoceen, ook een ‘goed antropoceen’ te maken, voor alles en iedereen. Ecopragmaticus Stewart Brand had gelijk: ‘We are as gods and might as well get good at it.’


Schrap de wet op de kernuitstap
(gepubliceerd op 24 november 2020 in De Standaard)

De Belgische kerncentrales staan momenteel in voor 75% van de CO2-arme stroom in ons land. Een kerncentrale produceert betrouwbare, veilige en schone energie, zonder broeikasgassen uit te stoten en zonder luchtvervuiling. Toch heeft ons land in 2003 beslist om alle kerncentrales tegen 2025 te sluiten en om te verbieden dat er nieuwe kerncentrales voor elektriciteitsproductie worden gebouwd. Dat is vandaag steeds moeilijker te verdedigen, omdat het klimaatprobleem sinds 2003 veel urgenter is geworden.

Wat de huidige kerncentrales betreft, is het technisch perfect mogelijk om minstens de twee jongste Belgische kerncentrales (Tihange 3 en Doel 4) nog 20 jaar open te houden. Daarmee zou ons land 45 Megaton minder CO2 uitstoten dan in een scenario zonder kerncentrales (het equivalent van meer dan 500.000 auto’s). Het Internationaal Energieagentschap (IEA) beveelt dan ook aan om bestaande kerncentrales zo lang als technisch mogelijk levensduurverlenging te geven, met het oog op het behalen van de klimaatdoelstellingen. De Belgische overheid lijkt die aanbeveling helaas naast zich neer te zullen leggen, en met de bouw van gascentrales nog veel meer CO2 uit te stoten.

Nu kunnen onze jongste kerncentrales gerust nog een kwart eeuw CO2-vrije stroom blijven leveren, maar ook niet voor eeuwig. Veel fundamenteler is dat de wet van 2003 elk voorstel om nieuwe kerncentrales te bouwen onmogelijk maakt, ongeacht de voordelen voor het klimaat en voor de Belgische bevolking. “Geen enkele nieuwe nucleaire centrale bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, kan worden opgericht en/of in exploitatie gesteld”, zoals de wettekst stelt.

Nochtans bieden kerncentrales grote klimaatvoordelen, zeker voor een dichtbevolkt land als België. Ze produceren enorme hoeveelheden energie op een zeer kleine oppervlakte, met een minimaal beslag op de natuur, en ze werken onafhankelijk van weer en wind. Niet toevallig onderzoekt ons buurland Nederland momenteel de mogelijkheid om nieuwe kerncentrales te bouwen, omdat ze inzien dat het met zon en wind alleen niet lukt (of minstens heel erg duur wordt). Nieuwe en meer wendbare kerncentrales, die geen of veel minder kernafval produceren, zouden ideale partners vormen van hernieuwbare energie: ze leveren stroom als het weer tegenvalt en schakelen terug als het weer meezit. Net zoals windmolens en zonnepanelen stoten ze geen CO2 uit. Nieuwere reactortypes die momenteel in ontwikkeling zijn, hebben bovendien allerlei voordelige eigenschappen: passieve veiligheid (ze vallen vanzelf stil als er iets fout loopt), duurzamer gebruik van brandstof, grotere wendbaarheid, enz. Maar onze Belgische wet van 2003 sluit die allemaal uit.

Kerncentrales bouwen kost tijd, maar ook na 2030 en 2040 zullen we nog (veel) schone energie nodig hebben. Ook wanneer we sterk inzetten op energie-efficiëntie en bezuiniging zal de vraag naar elektriciteit sterk stijgen, door de massale elektrificatie die we plannen om onze economie te vergroenen: denk bijvoorbeeld aan warmtepompen en elektrisch transport. Daarom moeten we inzetten op onderzoek naar mogelijke nieuwe kerncentrales, uitgaande van de huidige state-of-the-art en/of de ontwikkeling van nieuwe reactortypes.

Als België doorzet met de kernuitstap in 2025, vergooien we onze nucleaire troeven voor de toekomst. Het Belgisch nucleair onderzoekscentrum in Mol is een wereldleider op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en opleiding in de nucleaire sector. Als we de nucleaire industrie de doodsteek geven in 2025, dreigen veel ingenieurs en experts te vertrekken. Dan verdwijnt ook de technische knowhow om atoomkernen te splijten.

Samen met zonne- en windenergie kunnen kerncentrales een forse bijdrage leveren om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het zou bijzonder onverstandig zijn van onze overheid om sommige CO2-arme energiebronnen bij voorbaat uit te sluiten omwille van politieke of ideologische redenen.

Geef kernenergie opnieuw een toekomst in België. Hou de bestaande centrales zo lang mogelijk open, maar vooral: stimuleer innovatief nucleair onderzoek en creëer de voorwaarden voor de bouw van nieuwe centrales. Laat nu al bestuderen wat de kosten en baten zijn van nieuwe kernreactoren, zodat we binnen een decennium niet opnieuw in een emotioneel debat verzeild geraken, maar een beslissing kunnen nemen op basis van rationele analyses. Voor de bevoorradingszekerheid, voor de betaalbaarheid van schone energie, en bovenal voor het klimaat.

Oproep door Maarten Boudry (UGent), Manuel Sintubin (KU Leuven), Rik Van de Walle (UGent), Matthias Vanderhaegen (UGent), Gerard Govers (KU Leuven), Dirk Verhofstadt (UGent), Simon Friederich (Rijksuniversiteit Groningen), Johan Braeckman (UGent), André Oosterlinck (KU Leuven), Hamid Aït Abderrahim (UCLouvain), Thomas Rotthier, Jan Deschoolmeester, Kurt Deketelaere (KU Leuven)


Beslissen om niet te beslissen is geen oplossing voor berging kernafval
(gepubliceerd op 27 mei 2020 in De Tijd)

Stel u eens voor dat een partij zou voorstellen om een beslissing over het nemen van noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming uit te stellen tot 2030 om enerzijds ruim tijd te voorzien voor een grondig maatschappelijk debat over die maatregelen, en anderzijds alle ruimte te geven aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, internationale ervaringen en vooruitgang. U kan zich wellicht al de reactie vanuit politiek groene hoek voorstellen. Moord en brand zou geschreeuwd worden over het onverantwoordelijk uitstelgedrag. Maar net dat is nu wat Groen/Ecolo zelf doet in het dossier van ons langlevende en hoogactieve kernafval.

U weet allicht – of u zou het moeten weten indien de media er wat meer aandacht had aan besteed – dat er een publieksraadpleging loopt, georganiseerd door de NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen), over een eindbestemming voor het hoogactieve en/of langlevende afval in België. NIRAS stelt aan de federale regering voor om te kiezen voor een ‘systeem van geologische berging op Belgisch grondgebied’. Tot op heden heeft de federale overheid immers nog steeds geen beslissing genomen met betrekking tot het langetermijnbeheer van ons kernafval, iets dat ze volgens een Europese richtlijn eigenlijk al had moeten gedaan hebben in 2015.

Er bestaat een wetenschappelijke consensus in de internationale gemeenschap dat een geologische berging de meest duurzame oplossing is om het langlevende en hoogactieve kernafval voor een tijdsspanne van ettelijke honderdduizenden jaren – wat elk menselijk, laat staan politiek tijdskader met een paar grootteordes overstijgt – te isoleren van de biosfeer. Nu werk maken van een geologische berging verzekert dan ook dat we onze achterkleinkinderen en alle daaropvolgende generaties niet opzadelen met onze nucleaire erfenis.

Maar niet zo voor Groen/Ecolo. Tegen de wetenschappelijke consensus – en internationale wetgeving – in, verwerpen zij de optie van geologische berging en kiezen ze ervoor elke beslissing uit te stellen tot na 2100. U leest het goed, niet voor tien jaar maar voor tachtig jaar. Voor deze keuze hebben ze zich laten inspireren door de Nederlanders, die ook voor de ‘oplossing’ van het niet-beslissen hebben gekozen. Laat het maar aan onze kleinkinderen om voor een oplossing te zorgen. Ondertussen steken wij ons hoofd in het zand. Dit zou je toch niet verwachten van een partij die intergenerationele solidariteit, toch de kern van duurzaamheid, hoog in het vaandel draagt?

Groen/Ecolo kiest voor een langdurige opslag van het kernafval, met alle risico’s en kosten van dien. Ze vinden immers dat er nood is aan een grondig maatschappelijk debat. Alleen kan de vraag gesteld worden of je tachtig jaar nodig hebt voor een maatschappelijk debat. Hoe gaan ze de interesse in de kernafvalproblematiek levendig houden na 2025, wanneer de kerncentrales allemaal gesloten zijn, laat staan wanneer de kerncentrales volledig ontmanteld zijn.

Bovendien vinden ze dat alle alternatieven dienen te worden onderzocht. Alleen dat als je dan vraagt naar die alternatieven, het oorverdovend stil blijft. Hopen ze op één of ander wetenschappelijk-technologisch “deus ex machina” waarmee we het kernafval kunnen wegtoveren? Of kiezen ze dan toch voor een zeeberging? Of schieten we het kernafval dan toch de ruimte in?

Je zou Groen/Ecolo er bijna van verdenken dat ze er vanuit strategische overwegingen eigenlijk alles aan doen om het allemaal zoveel mogelijk op de lange baan te schuiven en het prijskaartje te doen oplopen door NIRAS ertoe te dwingen een ad-hoc kortetermijnbeheer te voeren.

Dat er een breed maatschappelijk debat aan de orde is, staat buiten kijf, maar dan wel vertrekkende vanuit het uitgangspunt waarrond een wetenschappelijke consensus bestaat, met name de geologische berging. In de klimaatproblematiek gaat men toch ook niet alle alternatieve modellen van de klimaatontkenners in overweging nemen. Dit maatschappelijke debat zal sowieso de komende decennia centraal staan, eenmaal een beslissing genomen is. En ook wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben nog alle tijd om uiteindelijk bij te dragen tot de meest duurzame oplossing. Wetenschappelijk en technologische innovatie gaat tegenwoordig immers zo snel dat als er niets gevonden wordt tegen de tweede helft van deze eeuw, er waarschijnlijk niets nieuws meer zal komen. De wetten van de fysica gaan we uiteindelijk niet kunnen veranderen, ook niet in 2100.

Laat ons Nederland in deze niet als gidsland nemen door te beslissen om niet te beslissen. Het is niet aan onze kleinkinderen om onze nucleaire erfenis op te ruimen. Het is aan ons! En dat doen we door nu te kiezen voor een geologische berging.


Reken je nog niet rijk met geothermie in Vlaanderen
(gepubliceerd op 13 december 2019 in De Tijd; pdf)

In het Vlaamse Energie- en Klimaatplan rekent de Vlaamse regering nog altijd op diepe geothermie voor de productie van groene warmte, zelfs na alle perikelen waarmee het geothermieproject van de VITO in Mol geconfronteerd wordt. De prognose is dat in 2030 een twaalftal geothermiecentrales operationeel zouden zijn met een totale groene warmteproductie van bijna 600 GWh (gigawattuur), op een totaal van bijna 9.700 GWh groene warmteproductie (dus 6%). ‘Deze prognose blijft behouden in afwachting van de in het regeerakkoord voorziene evaluatie van de twee lopende projecten’, leert ons het Vlaamse Energie- en Klimaatplan.

Maar wat zijn nu die twee ‘lopende’ projecten? Er is het project van Janssen Pharmaceutica, dat zijn campus in Beerse van aardwarmte wenst te voorzien. Op donderdag 5 december gaf Vlaams minister-president Jan Jambon het symbolische startschot van de eerste van de twee diepboringen. Op 2,4 km diepte hopen ze nu de watervoerende kalksteenlaag te vinden. Van daaruit kunnen ze dan heet pekelwater met een temperatuur van minstens 85°C oppompen. Vervolgens wordt de warmte via een warmtenet voor diverse doeleinden verdeeld over de campus.

Dit ‘lopende’ project zit dus eigenlijk nog maar in zijn prille aanvangsfase. Of het succesvol zal zijn, blijft echter koffiedik kijken. De diepe ondergrond heeft immers steeds wel wat verrassingen in petto.

Daarvan kunnen ze meepraten in dat andere ‘lopende’ geothermieproject waarnaar in het Vlaamse regeerakkoord wordt verwezen, namelijk het Balmattproject van de VITO in Mol-Donk. Sinds eind juni ligt de geothermiecentrale weerom stil na én een stroompanne én een aardbeving met een onverwacht hoge magnitude van 2,1 die Dessel opschrikte op 23 juni, twee dagen nadat de centrale stilgevallen was door de stroompanne.

Tot nader order is de geothermiecentrale nog steeds niet heropgestart, niettegenstaande minister Zuhal Demir op 23 oktober in een commissievergadering van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, en Energie aankondigde dat de heropstart gepland was voor 9 december.

Tot op heden zijn drie diepboringen (van de vijf geplande) gerealiseerd in het Balmattproject. Dezelfde watervoerende kalksteenlaag wordt aangeboord als onder Beerse in het project van Janssen Pharmaceutica, maar dan wel op een diepte van meer dan 3,5 km onder Mol en Dessel. Het opgepompte pekelwater heeft een temperatuur van ongeveer 120°C.

De eerste geologische verrassing ontdekte men toen de derde diepboring getest werd. Deze bleek immers ‘droog’ te staan, waardoor het verhoopte vermogen niet kon worden geleverd. Het ambitieuze plan om via een 30 km lang warmtenet duizenden gebouwen in Mol en Dessel van warmte te voorzien, diende dan ook serieus te worden teruggeschroefd.

Maar de pech kon niet op. De tweede geologische verrassing bleek de onverwacht hoge magnitude te zijn van de aardbevingen die ze opwekten bij het terug injecteren van het pekelwater in de diepe kalksteenlaag. Op 23 juni culmineerde dit dus in een aardbeving met een magnitude van 2,1 die door meerdere Desselaars werd gevoeld.

Deze nauwelijks te voorspellen aardbevingsdreiging zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen voor het Balmattproject, althans toch als een operationele geothermiecentrale. Niemand kan immers met de huidige kennis met enige zekerheid beweren dat de aardbevingsactiviteit, die veroorzaakt wordt door de injectie van het pekelwater in de kalksteenlaag, met een of ander meet- en regelprotocol volledig onder controle kan gehouden worden. Ik zou alvast een aardbeving, die mogelijk niet alleen voelbaar is maar ook schade zou kunnen veroorzaken, niet volledig durven uitsluiten.

Heeft het Balmattproject dan nog een toekomst? Misschien niet als een operationele geothermiecentrale. Misschien is het wel tijd om deze ambitie definitief op te bergen en een nieuwe bestemming te zoeken voor de twee (misschien drie) diepboringen van het Balmattproject, teruggrijpend naar de kern van een onderzoeksinstelling als de VITO, namelijk onderzoek. Naar analogie van buitenlandse voorbeelden, zoals het San Andreas Fault Observatory at Depth (SAFOD) in Californië, of het Deep Fault Drilling Project (DFDP) in Nieuw-Zeeland, zou Balmatt kunnen omgetoverd worden tot een ‘ondergronds observatorium’. Daar kunnen we dan aan de hand van allerlei proefopstellingen de diepe Kempense ondergrond trachten te doorgronden.

In het bijzonder zouden we via bijvoorbeeld injectieproeven meer te weten kunnen komen over onder meer de spanningstoestand in de diepe ondergrond, de spanningstoestand van de ‘oude’ breuken, de vloeistofbewegingen in de diepe ondergrond, om zo uiteindelijk het potentiële door geothermie opgewekte aardbevingsgevaar in de Kempense ondergrond beter te kunnen inschatten. Hiermee zou Balmatt de toekomstige ontplooiing van geothermie in Vlaanderen een grote dienst kunnen bewijzen.

Of geothermie tegen 2030 de belofte gaat nakomen waarop de Vlaamse regering rekent, kan vandaag niemand voorspellen. Gelukkig gaat het maar over 6% van de totale voorziene groene warmteproductie in 2030. Alle hoop is nu gesteld op het project van Janssen Pharmaceutica in Beerse. Fingers crossed.


Na de hitte komt koelte, hopelijk ook in onze hoofden
(gepubliceerd op 29 juli 2019 in De Morgen; pdf)

De hitte doet iets met een mens. Zelfs onze allervriendelijkste weerman verliest elk gevoel voor nuance en is niet meer verlegen voor een straffe uitspraak. Klimaatdrammers schreeuwen moord en brand omdat de media het nog aandurft artikels over deze ongeziene hittegolf te illustreren met foto’s van kinderen die zich amuseren in speelfonteinen, dames in bikini die op het strand van de zon aan het genieten zijn, of de bejaardenclub die rustig in de schaduw petanque aan het spelen is. Ongehoord! Enkel beelden van stervende oudjes, verschroeide aarde, of de spoedafdelingen van onze ziekenhuizen zijn voor hen gepast. Het gaat tenslotte over een klimaatcrisis, niet over zomerpret! Klimaatgoeroes tikken de openbare omroep op de vingers omdat in het item over de hittegolf zelfs geen woord gerept wordt over de klimaatverstoring. Gelukkig dat ‘ons Martine’ haar hoofd koel houdt. Klimaatactivisten zien in de hitte hun grote gelijk, letterlijk een geschenk uit de hemel. En plots hebben we zelfs geen 12 jaar meer ‘om de aarde te redden’, maar nog slechts 18 maanden. Hopelijk hebben we tegen dan een regering. Opiniemakers die zich kritisch uitlaten over ‘code rood’, krijgen de hele goegemeente over zich heen. Ze worden net niet weggezet als moordenaars. Kranten hoeven geen moeite te doen om klimaatwetenschappers, filosofen, en andere ‘slimme’ mensen, te vinden om ons de meest apocalyptische toekomstbeelden voor te schotelen. Het lijkt wel of we collectief onze trappers kwijt zijn, dat we elkaar het einde van de wereld aan het aanpraten zijn. Straks wordt het nog een selffulfilling prophecy. Ja, de hitte doet iets met een mens.

Na de hitte komt hopelijk toch wat koelte, ook en vooral in onze hoofden. En ja, ik zie zelfs een lichtpuntje. Zowel de droogte als de hitte doet ons immers plots beseffen dat we ons dan toch zullen moeten aanpassen aan een andere, warmere wereld, sneller dan dat we gedacht – of gehoopt – hadden. Plots pleit ongeveer iedereen voor meer bomen in steden en dorpskernen, voor stadsbossen, mini-oerwouden, geveltuintjes, groendaken, noem maar op. Boeren denken aan nieuwe teelten die meer droogte- en hitteresistent zijn. Klimaatadaptatie duikt plots op in het klimaatdebat, dat door toedoen van klimaatactivisten en milieuorganisaties al jarenlang gedomineerd wordt door klimaatmitigatie, het terugdringen van de CO2-uitstoot. Al te lang werd voorgehouden dat enkel het terugdringen van de CO2-uitstoot heiligmakend was, alsof we gewoonweg de klok konden terugdraaien, alsof die warmere wereld er nooit zou komen, alsof we ons niet hoefden aan te passen. De realiteit heeft hen echter ingehaald. Dat we wereldwijd zo snel mogelijk naar een netto nuluitstoot moeten evolueren, daar twijfelt geen redelijk mens meer aan. De volledige ontkoling van onze wereldeconomie is inderdaad dé uitdaging van de eerste helft van de eenentwintigste eeuw. Maar lokaal, hier in Vlaanderen, wordt het nu hoog tijd dat klimaatadaptatie een prominentere rol inneemt in het klimaatbeleid, misschien zelfs prominenter dan klimaatmitigatie.

Voorbeelden uit het verre geologische verleden leren ons dat de aardse systemen niet werken op een menselijke tijdschaal. Toen zo’n 55 miljoen jaar geleden een enorme hoeveelheid CO2 – vergelijkbaar met wat wij nu aan het doen zijn – de atmosfeer werd ingepompt, duurde het tienduizenden jaren alvorens de aardse systemen zich hadden aangepast en die CO2 terug uit de atmosfeer begonnen vast te leggen in gesteenten. Ook vandaag zijn de aardse systemen zich aan het aanpassen aan de plotse – nu door de mens veroorzaakte – atmosferische CO2-toename. En de aanpassing van de aardse systemen zal sowieso doorgaan, zelfs decennia tot eeuwen na het moment dat de mensheid de netto nuluitstoot gerealiseerd heeft. Dat een warmere wereld op ons afkomt, is dan ook totaal geen verrassing voor zij die een beetje inzicht hebben in de werking van onze planeet. Aanpassen is de boodschap.

Het discours van klimaatmitigatie is al te veel een negatief verhaal, een verhaal van wat we niet meer mogen, een verhaal van steeds kortere limietdatums, van doemverhalen. Dit is een verhaal dat mensen bang maakt, een verhaal dat verlammend werkt. We komen daar geen stap mee verder. Een discours van klimaatadaptatie kan daarentegen een positief verhaal zijn, van aangename dorpspleinen waar het fijn vertoeven is – ook op warme dagen, van gezonde lucht, van prachtige natuur, ook van klimaatresistente gemeenschappen, die zich niet meer angstig tegen de natuur keren, maar samen mét de natuur de toekomst positief tegemoet kijken.


Verruim het klimaatdebat, verlaat het polariserende pad
(gepubliceerd op 29 juni 2019 in De Morgen; pdf)

Meer en meer werkt het maatschappelijk klimaatdebat contraproductief. Het polariseert immers te veel. Denk maar aan de recente heisa rond de mobiscore. Dit polariserende debat ondergraaft eerder het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak voor moedige beleidsbeslissingen dan dat het ertoe bijdraagt. Dit komt omdat het klimaatdebat vooral ideologisch is aangestuurd, en niet zozeer vanuit de wens een effectief klimaatbeleid op poten te zetten. En zo geraken we geen meter verder, al beseffen meer en meer mensen de hoogdringendheid.

Als het gaat over een aanpak van de klimaatproblematiek, dan hoort men in het maatschappelijk debat eigenlijk maar één ‘groene’ stem, namelijk deze van de klassieke ecologische bewegingen. Milieubewegingen, zoals Greenpeace, of de Bond Beter Leefmilieu, wegen disproportioneel sterk op het debat. Politiek kristalliseert hun ecologisch gedachtengoed zich in partijen – op links – zoals Groen, terwijl andere, vooral centrumpartijen ook meer en meer meestappen in een discours dat voornamelijk ingegeven is door de klassieke milieubewegingen. Zo is er eigenlijk geen debat meer over de invulling van een klimaatbeleid. Er lijkt immers maar één weg. Of dit de meest effectieve weg is, wordt niet langer in vraag gesteld.

Als er dan als eens een debat plaatsvindt, dan wordt in het slechtste geval een klimaatontkenner, zoals de burgemeester van Middelkerke, of een klimaatrelativerende ex-rector van een Vlaamse universiteit, van stal gehaald. In het beste geval wordt het debat gevoerd met conservatieve, zogenaamde ‘klimaattwijfelaars’ – de ecorealisten van de N-VA – die toch eerder het status quo bepleiten, want “het gaat toch allemaal zo’n vaart niet lopen”. Dergelijke debatten, die vooral de polarisering zoeken, brengen geen zoden aan de dijk. Verder dan wat geroeptoeter over de zin en onzin van een klimaatbeleid komen we immers niet.

Maar er is een andere stem, die zo goed als niet aan bod komt in het maatschappelijke klimaatdebat. Dit is de stem van de ecomodernisten, de ecologisten van de 21e eeuw. Zij vertrekken niet vanuit een rechtse, neoliberale, of linkse antikapitalistische ideologie. Zij vertrekken in de eerste plaats vanuit de sense of urgency van de klimaatuitdagingen waarvoor de mensheid als collectief staan; zij pleiten voor meer ontwikkeling in arme en opkomende landen; en zij gaan zonder enige vooringenomenheid op zoek naar wetenschappelijk ondersteunde, technologische oplossingen die zorgen voor zowel klimaat, biodiversiteit, en milieu, als voor menselijke ontwikkeling. De gevallen dat klassieke ecologisten en 21e eeuwse ecomodernisten met elkaar publiek in debat gaan – zeker in de media – zijn op één hand te tellen, terwijl dergelijke debatten zoveel rijker zouden zijn, zoveel meer zouden kunnen betekenen voor het brede publiek. Zo’n debatten zouden immers over de concrete invulling gaan van een effectief klimaatbeleid dat wereldwijd echt het verschil zou kunnen maken, niet langer over de vraag of überhaupt een klimaatbeleid nodig is.

Dit is dan ook een oproep, vooral aan de media. Verruim het maatschappelijk klimaatdebat. Verlaat het polariserende pad dat nergens toe leidt, buiten het versterken van een groeiende aversie voor klimaatbeleid bij het brede publiek. Kies voor een constructieve dialoog tussen ecologisten en ecomodernisten, die beiden – al is het vanuit een ander perspectief – streven naar een effectief en ambitieus klimaatbeleid. Wie weet waarheen de kruisbestuiving tussen beiden ons leidt … het zal alleszins beter zijn dan wat het maatschappelijk klimaatdebat ons nu te bieden heeft.


Uitersten in klimaatdebat zijn verenigd in angst
(gepubliceerd op 29 januari 2019 in De Morgen; pdf)

Toen in het Britse Lagerhuis de Brexit-deal van Theresa May massaal werd weggestemd, deed er zich iets merkwaardigs voor in de straten rond het Parlement. Zowat alle manifestanten stonden te juichen, zowel de harde Brexiteers als de ‘Remainers’. Als ik het huidige klimaatdebat aanschouw – of laat ik eerder zeggen, het ontbreken van een echt klimaatdebat – dan krijg ik het gevoel iets vergelijkbaars mee te maken. De uitersten lijken plots wel bondgenoten. Ze lijken immers verenigd in angst. En we weten allemaal dat angst een slechte raadgever is.

Aan de ene zijde overheerst de angst om hard bevochten verworvenheden te verliezen, om niet meer het leventje te mogen leiden waaraan men toch zo verknocht is, de zomerse barbecue met een T-bone steak, de low-cost citytrip naar Barcelona, of gewoon naar de stad rijden met die versleten diesel. Die angst heerst zowel bij velen van de gele hesjes, alsook bij de libertair die elke betutteling van wie dan ook maar niets vindt. Zij zijn bang dat de ecologische voortrekkers, vanuit hun toch wel elitaire – vaak stedelijke – bubbel, hen gaat opleggen wat nog mag en niet mag. Deze angst doet hen bovendien wegkijken van de realiteit. Zij vinden dan ook soelaas in het discours van klimaatontkenners die de menselijke rol in de klimaatopwarming minimaliseren, tegen de overweldigende wetenschappelijke bewijslast in. De klimaatontkenners geven hen uiteindelijk die laatste strohalm waaraan ze zich kunnen vasthouden. En ja, deze explosieve mix van angst en klimaatontkenning vindt meer en meer zijn weg naar het publieke debat en het politieke discours. Kijk maar hoe in Nederlands vanuit deze hoek met alle mediamiddelen wordt ingehakt op het ambitieuze klimaatakkoord. En dan zwijgen we nog over de Trumps en Bolsonaro’s van deze wereld.

Aan de ander zijde wordt ook op de angst ingespeeld, maar nu op de angst voor het einde van de planeet, angst voor de klimaatapocalyps, niet langer tegen het einde van de eeuw of later, maar al binnen enkele decennia. Die angst lijkt toch ook een belangrijke drijfveer te zijn voor de klimaatspijbelaars om op straat te komen. Plots beseffen ze immers dat de geschetste doembeelden over hun toekomstige wereld gaat. Enig fatalisme maakt zich dan ook meester van hen. Die angst wordt in stand gehouden door overdreven te focussen op de worstcasescenario’s die uit de complexe klimaatmodellen rollen. Die angst wordt beschouwd als het noodzakelijke instrument om de sense of urgency kracht bij te zetten en zo, zowel beleidsmakers als u en ik, aan te zetten tot dringende klimaatactie. De overtuiging dat het niet vijf voor twaalf maar vijf na twaalf is, leidt bovendien tot een zekere tunnelvisie, waarbij alles moet wijken voor dat éne doel, de reductie van de CO2-uitstoot, of dat het nu pijn doet of niet, of het nu effectief is of niet. Elke afwijkende visie desbetreffend wordt genadeloos geframed als een gevaar voor het klimaat. Enkel zij kennen immers dé oplossingen voor het klimaatprobleem. En als er dan in het kader van een klimaatbeleid door overheden, regionaal, nationaal of Europees, toch maatregelen genomen worden, is het voor hen ook steeds – bijna standaard – too little too late. Je zou voor minder moedeloos worden.

Door de angst houden beide extremen elkaar in een wurggreep. Het publieke debat is verworden tot een welles-nietesgeroeptoeter. Een redelijk debat is niet meer aan de orde. En uiteindelijk blijven we, gedreven door de angst, wat morrelen in de kantlijn waarbij ieder zijn politieke stokpaardjes bovenhaalt, gaande van de oplossing te zoeken bij de zogezegde ‘grote vervuilers’, tot het utopisch pleiten voor de bouw van nieuwe kerncentrales. We durven gewoon niet de grote sprong voorwaarts te maken. En die moeten we dringend maken. Alleen lijkt het erop dat we hiervoor niet op de politiek moeten rekenen, noch op de ecologisten ‘op links’, noch op de ecorealisten ‘op rechts’. Misschien heeft Anuna De Wever wel gelijk: het is nu hoogdringend tijd aan de experts, over alle disciplines heen, om de koppen bijeen te steken en vanuit een geloof in ons eigen kunnen, niet vanuit de angst voor het onbekende, en zonder enige politieke of ideologische vooringenomenheid, vanuit een systeemdenken een weg uit te stippelen naar een duurzame toekomst.


Nood aan een radicale transitie naar klimaatneutraliteit om opwarming te beperken
Manuel Sintubin & Tomas Wyns
(gepubliceerd op 10 december 2018 op het nieuwsplatform VRT NWS)

Er is geen weg terug. De volgende generaties zullen niet meer kunnen ontsnappen aan een warmere wereld. De mens, gewoon aan een wereld van ijstijden en tussenijstijden, begeeft zich dan ook op totaal onbekend terrein. Onze generatie is gelukkig wel tot het besef gekomen dat we een einde moeten maken aan het planetaire experiment, waaraan we zo’n 150 jaar geleden begonnen zijn, door atmosferisch CO2 dat miljoenen jaren door de aarde is vastgelegd onder de vorm van steenkool, aardgas en aardolie, aan een geologisch ongezien tempo terug de atmosfeer in te pompen. Uiteindelijk zal de snelheid waarmee we een einde maken aan dit experiment, bepalend zijn hoe warm die warmere wereld uiteindelijk zal worden. We hebben dan ook in het Parijsakkoord ons voorgenomen dit zo snel mogelijk te realiseren, zeker in de tweede helft van deze eeuw of zelfs vroeger om een kans te hebben de gemiddelde globale temperatuurstijging onder +1.5˚C te houden.

Alleen beseffen velen onder ons niet voor welke uitdaging we eigenlijk staan, zeker rekening houdend met een wereldbevolking die tot het einde van de eeuw nog steeds zal groeien, en die een nauwelijks te vatten honger naar voedsel, grondstoffen en energie zal hebben om zo een levensstandaard te bereiken waarvan wij in het westen al decennialang kunnen genieten.

Alle beetjes helpen in de transitie naar klimaatneutraliteit, wat minder vlees, de thermostaat een graadje lager, met de fiets naar de bakker, de auto wat meer inruilen voor de trein, die vliegreis naar Barcelona schrappen, enz.. Toch zal dit bij lange na niet voldoende zijn. Dat ook in 2018 de globale CO2-uitstoot weerom gestegen is, zet ons voor deze ongemakkelijke waarheid. Er is nood aan een radicale techno-economische transformatie, daarenboven binnen een tijdsspanne korter dan in dewelke de vorige industriële revoluties plaatsvonden. Daarvoor zijn grootschalige, wereldwijde veranderingen nodig op een veelheid van terreinen terzelfdertijd, gaande van energievoorziening, transport, landbouw en industrie. In het bijzonder, broeikasgasemissies elimineren bij de productie en gebruik van basismaterialen blijft een van de moeilijkste opdrachten.

De CO2– en energie-intensieve industrie, met voorop de staal-, chemie- en cementindustrie, die een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de globale CO2-uitstoot, moet dus volledig gedecarboniseerd worden. Dit kan door het gebruik van (CO2 vrije) waterstof en massale elektrificatie en biomassa om deze processen aan te drijven. Ook het afvangen en opslaan van CO2 (carbon capture and storage) of het aanwenden van CO2 als grondstof (carbon capture and utilisation)  zullen belangrijke opties zijn. Industriële sectoren zullen ook (op niveau van clusters) moeten samenwerken (industriële symbiose) om efficiënter met grondstoffen, energie en afvalstromen om te gaan. Maar ook het eindgebruik van producten zal veel efficiënter moeten worden samen met het streven naar circulariteit in basismaterialen zoals kunststoffen, staal en andere metalen en beton. Tenslotte gaan we volgens het IPCC niet kunnen ontsnappen aan de massale inzet van negatieve emissietechnologieën om rechtstreeks CO2 uit de atmosfeer te halen en vast te leggen.

En daar wringt nu net het schoentje. Vele van deze technologieën liggen op de tekentafel of bevinden zich in een experimentele fase. Al deze technologieën moeten nog hun ontwikkelingsfase doormaken van tekentafel tot wereldwijde industriële implementatie. En dan is 2050, het moment dat al deze technologieën industrieel toepasbaar moeten zijn echt dichtbij. Zonder een missiegericht beleid op alle niveaus (regionaal, nationaal, Europees en globaal) is het realiseren van zulke klimaatneutrale industriële revolutie onmogelijk.

In het bijzonder is er nood aan de volgende zaken. Ten eerste een ambitieus Onderzoeks- en Ontwikkelingsbeleid dat gebruik maakt van de know how aanwezig in de onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Dit beleid zal doelgericht moeten zijn en zich focussen om veelbelovende technologieën op grote schaal te demonstreren. Voorts zal de ondersteunende infrastructuur voor nieuwe bedrijfsprocessen gefinancierd moeten worden. We denken hier aan transport van waterstof en CO2 en de versterking van elektriciteitsnetwerken. Ook zal er via publiek private samenwerking een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal in deze nieuwe, dure en risicovolle processen geïnjecteerd moeten worden. Tenslotte moet er gewerkt worden aan een faciliterend regelgevend kader zodat nieuwe klimaatneutrale producten een markt vinden door de invoering van standaarden of het gebruik maken van openbare aanbestedingen.

Als dit lukt dan staan we nu aan de vooravond van een nooit geziene technologische en industriële revolutie. Het zullen uiteindelijk wel onze grijze cellen zijn die het klimaat gaan redden. De transitie naar een duurzame wereld zal technologisch zijn of niet zijn!


Toeristen, wees voorbereid op aardbevingen
(gepubliceerd op 9 augustus 2018 in De Morgen; pdf)

In de berichtgeving over de zware aardbeving die zondag het Indonesische Lombok trof, bleven toch een aantal beelden bij mij nazinderen. Zoals het beeld van een aantal westerse toeristen die met hun veelkleurige rolkoffers achter zich aan langs een totaal ingestort huis op weg zijn naar ergens (waarschijnlijk zo snel mogelijk huiswaarts). Of het dramatische beeld van de toeristen die zich verdringen aan de pier om zo snel mogelijk met de ferry een van de totaal verwoeste Gili-eilanden voor de kust van Lombok te ontvluchten. Of de toeristen in de luchthaven die voor de camera hun beklag doen dat ze niet weg kunnen van dit verdomde eiland omdat alle vluchten volgeboekt waren. Beelden die in schril contrast staan met de beelden van wanhopige Indonesiërs die naar geliefden en kostbaarheden op zoek zijn tussen het puin van wat ooit hun thuis was. En ondertussen loopt de dodentol gestaag op. Geluk bij een ongeluk, tot op heden geen toeristen onder de slachtoffers.

Natuurlijk hebben de toeristen ook het trauma doorgemaakt van de aardbeving. Zo’n zware aardbeving wens je niemand toe. Misschien meer nog dan de Indonesiërs zelf, die al het een en ander gewoon zijn als het op aardbevingen aankomt. Maar toch laten die beelden een wrange nasmaak achter. Beseffen die vluchtende, ongedeerde toeristen dan niet dat ze in de uren na de aardbeving de hulpdiensten, die op dat moment wel andere zorgen aan hun hoofd hebben, in de weg lopen? Zien zij dan niet in dat de weinige boten die beschikbaar zijn, best in de eerste plaats ingezet worden om gewonden van de Gili-eilanden te evacueren? Want uiteindelijk, van zodra van de schrik bekomen, weten de ongedeerde toeristen dat hen eenmaal terug in eigen land het comfort van een warme thuis wacht. Dit in tegenstelling tot de zwaar getroffen inwoners van Lombok. Hen wacht een zware lijdensweg.

Laten we echter het moraliserende vingertje maar achterwege. Want dan moet ik eerst zelf eens in de spiegel kijken en me afvragen hoe ik zelf zou reageren in zo’n situatie, ver weg van huis, in een vreemde omgeving, blootgesteld aan zo’n natuurgeweld. Toch valt er weerom iets te leren uit deze chaos.

Vooreerst dat de aardbevingsdreiging geglobaliseerd is. Het is niet langer enkel een dreiging voor zij die in aardbevingsgevoelige gebieden wonen. Het is een dreiging voor ons allemaal, de reizende mens, geworden. Ook voor zij die in niet-aardbevingsgevoelige landen, zoals België of Nederland, wonen. De geïnterviewde toeristen laten duidelijk blijken dat ze totaal niet doorhadden dat iets dergelijks überhaupt kon gebeuren op dit idyllische vakantie-eiland. Vulkanen, dat wel, dat geeft hoogstens wat nachtelijk spektakel, maar aardbevingen, dat niet. De schoolboeken aardrijkskunde zitten blijkbaar al heel ver weggestopt op zolder.

Om zich te beschermen tegen aardbevingen geldt eigenlijk maar één vuistregel: wees voorbereid. Ik vrees alleen dat je het aantal toeristen op Lombok, dat zich weldegelijk heeft voorbereid op mogelijk aardbevingen, op één hand kan tellen. Hoeveel toeristen zouden op voorhand een eigen noodplannetje hebben uitgewerkt in geval van? Hoeveel Belgische Indonesiëgangers zouden de webpagina van Buitenlandse Zaken met richtlijnen voor verblijf in aardbevingsgevoelige gebieden, geraadpleegd hebben? Ik vrees zo goed als geen enkele.

Maar het wordt ook tijd dat reisorganisaties en reisbegeleiders hun verantwoordelijkheid nemen. Bij het boeken van reizen naar aardbevingsgevoelige gebieden, of het nu gaat over een all-in vakantie of enkel vliegtickets, zouden zij de mensen daarover tenminste moeten informeren, hen verwijzen naar relevante webpagina’s, of hen zelfs een kleine flyer meegeven met richtlijnen. En neen, hierin schuilt geen gevaar dat men mensen gaat afschrikken om nog bepaalde bestemmingen aan te doen. Integendeel. Een verwittigd mens telt uiteindelijk nog altijd voor twee.

Ook plaatselijk moeten reisorganisaties meer proactief met de aardbevingsdreiging omgaan. Reeds in de selectie van mogelijke hotels kan men rekening houden met de aardbevingsbestendigheid van de gebouwen. Reisbegeleiders ter plaatse zouden hun klanten, naast de klassieke uitleg over al wat er in de omgeving te beleven valt, de nodige instructies kunnen geven over hoe zich voor te bereiden op een mogelijke aardbeving, wat te doen tijdens een aardbeving, alsook de nodige afspraken te maken over wat er te gebeuren valt na een zware aardbeving. Met zo’n noodplan kan dan immers vermeden worden dat in de eerste uren na de aardbeving toeristen voor de voeten lopen van de hulpdiensten. Evacuatie kan dan tenminste op een georganiseerde manier gebeuren.

Maar laten we vooral afspreken dat alvorens je je volgende reis plant, je toch nog eens die schoolboeken aardrijkskunde van onder het stof haalt. Dan weet je tenminste al welke natuurfenomen je mogelijk allemaal te wachten staan op uw gedroomde reisbestemming. Wees gewoon voorbereid!


Laten we het voortouw nemen bij diepzeemijnbouw
Niels Hulsbosch, Manuel Sintubin & Philippe Muchez
(gepubliceerd op 5 april 2018 in De Morgen)

De diepzee ligt bezaaid met rijke metaalafzettingen. Niet verwonderlijk dat nationale regeringen en mijnbouwbedrijven deze metaalafzettingen in het vizier nemen. Ook de Belgische overheid steunt de exploratie van deze diepzee-afzettingen. Vooral de mangaanknollen op de abyssale vlaktes – op een diepte van 4000 tot 6000 m – trekken de aandacht. Deze knollen bestaan hoofdzakelijk uit ijzer- en mangaanhydroxiden maar bevatten ook een verscheidenheid aan zeldzame metalen, in het bijzonder kobalt. Kobalt is een zodanig fundamenteel – en op het moment onvervangbaar – element in onze transitie naar een duurzame wereld, dat het ook niet verwonderlijk is dat het door de Europese Commissie wordt gezien als een van de 27 kritieke metalen en grondstoffen. Kobalt vindt immers zijn belangrijkste toepassing (42%) in hoogwaardige batterijen, essentieel voor de ontwikkeling van ‘low carbon’ energietechnologieën. De voorraden aan kobalt in de diepzee worden geschat op een veelvoud van de gekende voorraden op land. Diepzeemijnbouw opent dan ook het perspectief de aanvoer van dit kritieke metaal voor de toekomstige noden te verzekeren.

Nu dat de vooruitzichten op diepzeemijnbouw steeds realistischer worden, groeit ook het verzet vanuit de milieubewegingen. Zij beroepen zich vooreerst op het voorzorgsprincipe en betwijfelen enige noodzaak van deze bijkomende bron van primaire grondstoffen in de context van een goed draaiende circulaire economie. Zo pleitte recent de Bond Beter Leefmilieu er nog voor dat de Belgische overheid elke financiële of andere steun voor diepzeemijnbouw zou stopzetten (‘Belgische mijnbouw op de diepzeebodem: een race to the bottom’ – Olivier Beys, 16 maart 2018). Maar is het nu wel het moment om aan de zijlijn te gaan staan, net nu dat internationaal de kaders worden uitgetekend waarbinnen diepzeemijnbouw mogelijk zal kunnen plaatsvinden in de toekomst? In deze vroege testfase, hangen er inderdaad nog vele vragen rond diepzeemijnbouw, gaande van de technische haalbaarheid tot de economische rentabiliteit. Maar de grote onbekende is zeker de inschatting van de risico’s verbonden met diepzeemijnbouw. Zonder enige twijfel zal diepzeemijnbouw een niet te verwaarlozen impact hebben op de abyssale fauna en flora, waarvan we voor het ogenblik nog zo weinig weten. Hier delen we zeker de grote bezorgdheid van de milieubewegingen. Marien biologisch onderzoek naar deze kwetsbare ecosystemen op mogelijke exploitatiesites dienen elke testfase vooraf te gaan om zo niet alleen de impact, maar ook het regeneratiepotentieel van het ecosysteem te kunnen evalueren.

Het is echter onredelijk te denken dat een mondiale samenleving, met een exponentieel groeiende wereldbevolking en een gestage toename in welvaart, geen primaire grondstoffen meer nodig heeft, zeker op korte termijn, maar ook op middellange tot lange termijn. De recyclage van secundaire grondstoffen na hun gebruik– de kern van een circulaire economie – staat immers ook nog steeds in zijn kinderschoenen. Het recyclagepotentieel van kritieke metalen, zoals kobalt, aan het einde van de levenscyclus is nog steeds laag (~35% voor kobalt volgens de Europese Unie). Ook de aanvoer van vele secundaire kritieke grondstoffen is momenteel nog te beperkt doordat ze ingebouwd zijn in apparaten met een steeds langere levensduur. Nog lang zal de bijdrage van secundaire grondstoffen ontoereikend zijn om aan de toenemende vraag te voldoen en zullen we dus een beroep moeten doen op primaire grondstoffen. Bovendien neemt de milieu-impact van mijnbouw op land steeds meer toe, vooral omdat door toenemende metaalprijzen en efficiëntere mijnbouw- en extractietechnologieën, het ontginnen van grootschalige maar laaggradige afzettingen economisch rendabel geworden is.

We mogen ook niet naïef zijn. Als diepzeemijnbouw op internationaal vlak technisch en economisch haalbaar wordt, zal diepzeemijnbouw niet meer tegengehouden kunnen worden. We mogen dan ook niet de opportuniteit aan ons voorbij laten gaan om een actieve rol te spelen in deze initiële onderzoeksfase van de exploratie van diepzee-afzettingen. Onderzoeksprogramma’s gedreven vanuit een symbiose tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven, en overheden moeten ons nu in staat stellen om zo snel mogelijk relevante geologische, marien biologische en mijnbouwkundige kennis te verwerven. Dit onderzoek moet instaan voor een degelijke wetenschappelijke onderbouwing bij het ontwikkelen van robuuste milieu-, sociale en institutionele regelgeving voor het evalueren, bewaken en reguleren van de toekomstige diepzeemijnbouw. We moeten samen werken aan het tot stand brengen van een cultuur van verantwoordelijk bestuur en beheer van diepzee-afzettingen, om uiteindelijk te zorgen voor een zo beperkt mogelijke milieu-impact van deze nieuwe industrietak die mee kan instaan voor de kritieke grondstoffen voor een hoogtechnologische, duurzame samenleving.

Het is dus nu zeker niet het moment om aan de kantlijn te gaan staan. Hier heeft België een aantal troeven in handen om in deze initiële, maar ook cruciale, fase een voortrekkersrol te spelen, met een uitgebreide wetenschappelijke expertise aan universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook met wereldspelers op het vlak van zowel mariene ontginningen als recyclage van kritieke grondstoffen. Nu elke betrokkenheid in de ontwikkeling van diepzeemijnbouw opzeggen, kan in de toekomst leiden tot onverantwoord en ongereguleerd ontginnen zonder enige aandacht voor de milieu-impact, mogelijk onvoorziene prijsfluctuaties en verstoring van de markt, maar ook tot een mogelijke braindrain aan expertise uit ons land. De uiteindelijke beslissing om in te zetten op diepzeemijnbouw als een van de vormen van primaire grondstoffenproductie, zal een zorgvuldige beoordeling vergen van alle mijnbouwtechnische, milieu-gerelateerde, economische en sociale gevolgen in het kader van de internationaal afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen. Laat ons dan ook in dit proces het voortouw nemen en een onuitwisbare stempel drukken op de internationale standaarden waaraan diepzeemijnbouw moet voldoen. Een verantwoorde, sterk gereguleerde en gemonitorde ontginning van primaire grondstoffen in de diepzee kan complementair zijn aan de ontginning van secundaire kritieke grondstoffen in het kader van een circulaire economie. Dat de Belgische overheid zich nu zou terugtrekken uit dit vroege stadium van een proces dat nog jaren, zelfs decennia zal in beslag nemen, zou dan ook een fout signaal zijn.


‘Negatieve emissies niet afwijzen’
(gepubliceerd op 17 januari 2018 in KERK & leven; pdf)

Wist je dat de Aarde al een paar miljard jaar lang het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer haalt en vastlegt in kalkgesteenten. Gelukkig maar, anders was de Aarde nu een uitgedroogde, oververhitte, levenloze wereld, net als Venus. Waarom zouden wij het dan ook gewoon niet doen? Sinds de industriële revolutie hebben we immers heel wat CO2 (ongeveer 2100 gigaton) de atmosfeer ingepompt. Om tegen 2100 de klimaatopwarming onder de 2°C te houden, hebben we nu nog een koolstofbudget van ongeveer 800 gigaton CO2. Bedenk dat we vandaag ongeveer 40 gigaton CO2 per jaar de atmosfeer inpompen. Veel tijd rest ons dan ook niet meer alvorens ons koolstofbudget opgebruikt is. Dus ja, waarom halen we al dat extra CO2 niet gewoon uit de atmosfeer, net zoals de Aarde zelf doet.

Vandaag staan tal van natuurlijke en technologische negatieve emissietechnologieën (NET’s), kortweg NET’s, in de steigers. Bij natuurlijke NET’s denken we bijvoorbeeld aan massale (her)bebossing. Bij technologische NET’s denken we vooral aan de klassieke CCS, ofwel Carbon Capture & Storage, waarbij het opgevangen CO2 wordt opgeslagen in ondergrondse reservoirs of als minerale neerslagen wordt vastgelegd. Daarnaast is er een gecombineerde natuurlijke-technologische aanpak, gekend als BECSS, ofwel Bio-Energy with Carbon Capture & Storage. Hierbij wordt eerst op plantages het atmosferische CO2 vastgelegd in biomassa. Deze biomassa wordt vervolgens gebruikt om elektriciteit te produceren. Het vrijgekomen CO2 wordt gecapteerd en opgeslagen in de ondergrond.

Wat in de euforie na het klimaatakkoord van Parijs een beetje uit het oog verloren is, is dat bijna alle 2°C-scenario’s van het IPCC, het International Panel on Climate Change, rekenen op negatieve emissies. Het IPCC gaat ervan uit dat NET’s op grote schaal technisch, economisch en maatschappelijk haalbaar zullen zijn na 2050. Maar hier knelt het schoentje. Het merendeel van de NET’s staat nog in de kinderschoenen. Alle grootschalige projecten vandaag leggen ongeveer 0,03 gigaton CO2 per jaar vast, een verwaarloosbare fractie van wat nodig is in de IPCC scenario’s. Er stelt zich dan ook het dringende probleem van het opschalen van de negatieve emissiecapaciteit.

Vanuit groene hoek neemt het verzet tegen NET’s toe. Elke vorm van NET wordt verketterd vanuit het voorzorgsprincipe. Vertrouwen op deze opkomende technologieën, waarvan nog niet is aangetoond of ze überhaupt op grote schaal haalbaar zijn, zien tegenstaanders als een onverantwoorde gok. Ook zien zij NET’s als het gedroomd excuus voor de fossiele industrie om verder te blijven ‘vervuilen’. Zij gaan ervan uit dat inzetten op negatieve emissies onvermijdelijk gelijk staat aan het loslaten van de ambitieuze reductiedoelstellingen. Zij vrezen overshoot scenario’s, waarbij onder het mom van de toekomstige inzet van NET’s de teugels nu gevierd worden wat betreft de inspanningen op het vlak van emissiereducties. Het overschrijden van het koolstofbudget zou dan immers later toch goedgemaakt worden door negatieve emissies. Vanuit groene hoek wordt dan ook uitsluitend ingezet op massale emissiereductie op weg naar een koolstofvrije wereld. De vraag kan echter gesteld worden of dit wel verstandig is.

De bezorgdheid voor overshoot scenario’s is terecht. Het gaat immers uit van de zekere omkeerbaarheid van Aardse processen. Quod non! Een, zelfs tijdelijke, overshoot kan een aantal Aardse processen in gang zetten die uiteindelijk onomkeerbaar blijken te zijn. Maar is dit voldoende reden om categoriek negatieve emissie af te wijzen. Is het niet beter om NET’s achter de hand te hebben?

Of NET’s massaal op industriële schaal zullen kunnen worden ingezet, blijft nu een open vraag. Er nu op vertrouwen en reductie-inspanningen verminderen, is inderdaad geen optie. Dat betekent echter niet dat NET’s geen deel kunnen uitmaken van ons arsenaal aan maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar dat betekent dat we nu moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling om zo de ontplooiing op grote schaal na 2050 mogelijk te maken. Zoveel tijd rest ons dan ook niet meer om de diverse pistes van negatieve emissies voluit te verkennen. Negatieve emissie categorisch afwijzen vanuit een radicaal voorzorgsprincipe, kan ons immers zuur opbreken. Want als we dan na 2050 tot de vaststelling komen dat we de 2°C in 2100 niet meer halen zonder negatieve emissies, is het te laat. Dan rest ons nog enkel de klimaatcatastrofe. En dat willen de tegenstanders van negatieve emissies toch niet op hun geweten hebben?


Kernafval, het non-argument in de discussie rond de kernuitstap
(gepubliceerd op 15 december 2017 in De Morgen; pdf)

Telkens als de kernuitstap ter discussie staat, duikt de kwestie van het (hoogradioactief en langlevend) kernafval op. Het zogezegd uitblijven van een oplossing voor dit type kernafval pleit volgens de tegenstanders voor een (zo snel mogelijke) kernuitstap. Vanuit zuiver technologisch-wetenschappelijk perspectief is dit een non-argument. Ook als we vandaag alle kerncentrales sluiten, is er nog altijd het kernafval. We kunnen het niet zomaar wegtoveren. Een oplossing daarvoor zal er sowieso moeten komen.

Die ligt klaar: de geologische berging. Om dit type kernafval voor meerdere honderdduizenden jaren te isoleren van de biosfeer kunnen we ons niet beroepen op een menselijk beheerde oplossing, zoals oppervlakkige opslag.

We kunnen amper voorspellen hoe het politieke landschap er binnen tien jaar zal uitzien, laat staan over honderd jaar. Niemand kan iets zinnigs zeggen over hoe de menselijke beschaving er binnen duizend, laat staan binnen enkele tienduizenden jaren zal uitzien, als tegen dan de mensheid nog niet is uitgestorven. Maar aardwetenschappers kunnen met een vrij hoge graad van waarschijnlijkheid scenario’s uitwerken over hoe onze diepe ondergrond gaat evolueren over de komende honderdduizenden tot miljoenen jaren.

Vandaar dat een geologische berging de enige verantwoorde oplossing is voor het kernafval, zeker als we definitief een punt wensen te zetten achter het kerntijdperk. En eenmaal een geologische bergingscontext is gekozen, speelt het volume kernafval eigenlijk geen doorslaggevende rol meer. De extra hoeveelheid kernafval bij een mogelijk uitgestelde (gedeeltelijke) kernuitstap maakt dan ook niets meer uit. Het debat over het kernafval wordt dan ook best gescheiden gehouden van het debat over de kernuitstap. Ze staan los van elkaar.

Indien de oplossing voor het kernafval klaarligt, waarom aarzelt de regering dan om de keuze voor een geologische berging te maken? Waarom blijft de ecologisch geïnspireerde oppositie zich halsstarrig verzetten tegen deze enige, maatschappelijk verantwoorde oplossing? Nu een keuze maken voor de geologische berging is geen vrijgeleide voor een verlenging van het kerntijdperk. Integendeel, het maakt deel uit van het afsluiten van het kerntijdperk.

Hak eindelijk de knoop door. Kies nu voor de geologische berging. Wacht niet tot na de kernuitstap. Zo kan het maatschappelijke debat in alle hevigheid losbarsten en kan er worden gewerkt aan een breed maatschappelijk draagvlak rond mogelijke, geologisch optimale, bergingssites.

En vergis u niet. Niet de politiek, maar de geologie van de ondergrond zal in eerste plaats bepalen waar een geologische berging mogelijk is. Het is dan ook niet toevallig dat in België wordt gekeken naar klei en kleigesteenten. De andere mogelijke gastgesteenten, graniet en zout, komen gewoon niet voor in de Belgische ondergrond.

Tegen het einde van de eeuw moeten we definitief kunnen starten de laatste restanten van ons nucleair verleden te bergen. Laat ons dan ook niet zoals onze noorderburen de kop in het zand steken door de beslissing te nemen pas binnen honderd jaar te beslissen.

Laat ons nu kiezen voor een geologische berging van het hoogradioactief en langlevend kernafval. Het is de enige verantwoorde keuze die waarborgt dat we toekomstige generaties niet opzadelen met een zware erfenis uit het huidige kerntijdperk, waar we in 2025 een punt achter zetten.


Met aardbevingen valt te leven, met corruptie niet
(gepubliceerd op 25 augustus 2016 in De Morgen; pdf)

Achter de idyllische landschappen van de Apennijnen in Abruzzo en Lazio, bezaaid met Middeleeuwse dorpjes en stadjes, schuilt een onzichtbare maar permanente dreiging, deze van een mogelijk verwoestende aardbeving. De complexe geologie heeft ervoor gezorgd dat de ruggengraat van Italië één van de seismisch meest actieve gebieden is in Europa, zelfs in de wereld. De kans dat een bewoner van de Apennijnen in zijn of haar leven een sterke aardbeving meemaakt, is dan ook bijna een zekerheid.

Voor de aardbevingsgeoloog is deze aardbevingsdreiging echter niet zo onzichtbaar. Het landschap schreeuwt het als het ware uit. De actieve breuken hebben doorheen de recente geologische geschiedenis het landschap immers mee vorm gegeven. Zonder het echt te beseffen heeft de mens zich doorheen de eeuwen komen vestigen middenin deze ‘seismische’ landschappen. En omdat de verre voorouders de kostbare vruchtbare grond in de vlaktes en valleien niet wensten op te offeren, bouwden ze hun dorpen hogerop de hellingen … echter pal bovenop de actieve breuken. Het lijkt wel een fatal attraction, waarvan de generaties die na hen kwamen, de noodlottige prijs betalen. De geschiedenis heeft dus gezorgd voor een noodlottige samenloop van omstandigheden. De oude dorpjes en stadjes blijken uitermate kwetsbaar voor de gevolgen van de vele aardbevingen die zich in de regio voordoen. In de annalen van elk van deze stadjes vind je dan ook dat ze reeds verschillende keren getroffen zijn door een vernietigende aardbevingsramp.

De vraag kan dan ook gesteld worden hoe het komt dat er geen lessen getrokken worden uit de aardbevingsrampen uit het verleden. Want l’histoire se répète, telkens weer. Zeven jaar geleden werd L’Aquila, zo’n 30 km ten zuiden van Amatrice, zwaar getroffen door een sterke aardbeving met een vergelijkbare magnitude. Er vielen meer dan 300 slachtoffers te betreuren. En nu weer speelt zich een vergelijkbaar drama af. En het staat in de sterren geschreven dat Amatrice niet de laatste aardbevingsramp in de Apennijnen zal zijn. De aardbevingsdeskundigen weten dat, de overheden weten dat, de bewoners weten dat. Maar toch gebeurt er schijnbaar niets. Het blijft verbazen hoe een aardbevingsdreiging, hoe groot ook, onderdrukt wordt. Een soort fatalisme …

Maar moeten de bewoners van de Apennijnen dit noodlot weerloos ondergaan? Neen, absoluut niet. Bouwtechnisch is het geen enkel probleem om gebouwen bestendig te maken, zeker voor aardbevingen van deze magnitudes. Elk aardbevingsslachtoffer in een recent gebouw, is dan ook een slachtoffer teveel. Elke nieuwbouw in aardbevingsgebieden, ook in Italië, moet immers voldoen aan strikte aardbevingsbestendige bouwcodes. Dat er nog slachtoffers vallen, is dan ook toe te schrijven aan de bouwpromotoren, ondernemers, en bouwheren, die een loopje nemen met deze bouwcodes, hopende dat de ‘big one’ niet zal toeslaan. Hun misdadige bouwwerkzaamheden zitten mooi verstopt achter het pleisterwerk, en worden pas zichtbaar eenmaal het noodlot heeft toegeslagen. Het is inderdaad corruptie – niet alleen in Italië, maar wereldwijd – dat vandaag de dag aardbevingen nog steeds zo dodelijk maken.

Er valt bovendien te leren leven met aardbevingen. Voorbereid zijn, blijft nog steeds de beste verdediging tegen het aardbevingsgeweld. Ook hier geldt dat de goed voorbereide man en vrouw er twee waard is. Weten hoe je je best voorbereid op de onvermijdelijke aardbeving, hoe te reageren tijdens de aardbeving – Drop, Cover, and Hold on – en wat te doen direct na de aardbeving, is de sleutel tot aardbevingsveiligheid. Voorbereiden op een aardbeving is net in aardbevingsgebieden zoals de Apennijnen zo cruciaal omdat het onbegonnen werk is alle oude gebouwen aardbevingsbestendig te maken.

Amatrice is de zoveelste herinnering dat de aardbevingsdreiging in de Apennijnen meer dan ooit serieus moet genomen worden. En de overheid heeft hier de sleutels in handen: een strik handhavingsbeleid wat betreft het naleven van de aardbevingsbestendige bouwcodes, en een permanent sensibiliseringsbeleid wat betreft aardbevingsveiligheid. Zo niet, is het gewoon wachten op de volgende aardbevingsramp in de Apennijnen.


Het gas kan de Waddenzee helpen!
(gepubliceerd op 26 mei 2016 in het tijdschrift Noorderbreedte (Speciale Uitgave “Weerbare wadden”; pdf)

De Waddenzee is een complex getijdengebied  waar zee en land continu strijd leveren. Dergelijke dynamische systemen zijn uitermate gevoelig voor veranderingen, en dat maakt dat ze vanuit een aards perspectief zeer tijdelijk zijn. Op middellange termijn staat het Waddenzeesysteem nog het meest onder druk door de onvermijdelijke zeespiegelstijging. Of de Waddenzee 2100 haalt, zal dan ook in belangrijke mate afhangen van hoe met deze bedreiging wordt omgegaan. Het is immers niet meer de vraag of er een zeespiegelstijging komt, het is enkel nog de vraag hoeveel de zeespiegel zal stijgen. Wie uitsluitend focust op behoud, bezegelt het lot van de Waddenzee.

Om de natuurwaarde van de Waddenzee zoveel mogelijk te vrijwaren van deze bedreiging, moeten we resoluut kiezen voor adaptatieve maatregelen; er zijn forse ingrepen in het landschap nodig om de delicate balans tussen opslibbing en erosie zoveel mogelijk te beheren. Maar dat vergt grote investeringen. Om te beginnen in wetenschappelijk onderzoek om dit dynamische systeem tot in het detail te doorgronden, en zo diverse zeespiegelscenario’s te kunnen modelleren. Daarna vergen de uitvoeringsmaatregelen veel geld. Dan rijst natuurlijk de vraag wie dit alles gaat betalen. Overheden staan te springen. Kan de Waddenzee misschien zelf voor de nodige inkomsten zorgen? Waarom zouden we de gaswinning niet gebruiken als een financiële hefboom om de natuurwaarde van de Waddenzee duurzamer te maken?

Voor sommigen is het antwoord op deze vraag natuurlijk ‘neen’. Vaak niet eens zozeer vanuit een bezorgdheid over het lot van de Waddenzee, eerder vanuit een dogmatische geloof in een fossielvrije samenleving. Maar zij ontkennen de economische realiteit dat de komende decennia fossiele brandstoffen nog een belangrijk deel zullen uitmaken van onze energiemix. Is het dan niet beter een beroep te doen op het eigen gas in plaats van ingevoerde steenkool? Waarom zouden we de eigen gasbaten niet gebruiken voor een duurzame Waddenzee in plaats van buitenlandse gasleveranciers rijk te maken? Dit gaat dus niet over ‘spiegeltjes en kraaltjes’, zoals tegenstanders ons voorhouden. Het gaat zelfs niet over een compensatie. Nee, het gaat over noodzakelijke investeringen om te zorgen dat de Waddenzee 2100 haalt!

Natuurlijk, gaswinning bezorgt, zoals elke industriële activiteit, enerzijds (tijdelijke) overlast, en houdt anderzijds risico’s in. Zeker bij ondergrondse industriële activiteiten zijn deze risico’s vaak moeilijk in te schatten, omdat we  niet rechtstreeks zicht hebben op wat er zich diep in de ondergrond afspeelt. En dan kan het inderdaad grondig foutlopen, vooral wanneer mogelijke risico’s al te lang weggelachen worden door de exploitant en de vergunningsverstrekkende overheid. Vraag dat maar aan de Groningers.

Maar uit het Groningse debacle valt ook te leren. Zorg dat de lokale gemeenschap zich eigenaar voelt van de baten. Gebruik die voor de versterking van het gebied. Zo wordt het een verhaal van lasten én lusten, niet alleen op korte termijn, maar ook en vooral op lange termijn. Zo’n maatschappelijk gedragen win-win is alleen mogelijk met een exploitant, die maatschappelijk verantwoord en ethisch ondernemen (en exploiteren) hoog in het vaandel voert. En met een onafhankelijke regulator, die de effecten van de gaswinning nauwlettend opvolgt en – op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek – ingrijpt als het dreigt fout te lopen. Uiteindelijk kan dit enkel slagen als de overheid betrouwbaar is, en aan de kant van haar burgers staat en niet aan de zijde van een op winst beluste exploitant.

De keuze is nu aan de wadbewoners: houden ze zich blind voor de zeespiegelstijging die de Waddenzee onherroepelijk gaat hertekenen of kiezen ze voor een  duurzame toekomst voor de Waddenzee, zodat we ook in 2100 nog van dit prachtige natuurgebied kunnen genieten.

Comments are closed.

Follow EarthlyMatters on WordPress.com
%d bloggers like this: